นางบัวคำ  พลเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


นางสาวชญาดา  สุวรรณบัวสด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานการบัญชี

 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานการบัญชี

 


นายปรัชญา  บ้านชี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ทำหน้าที่

 1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของถานศึกษา
  ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย