foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

207333
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
672
851
192651
179
21872
207333

Your IP: 3.238.36.32
Mon, 01 Mar 2021 04:04:19 +0000

นางบัวคำ  พลเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


นายพศิน  สุภิรักษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพรรณิการ์  ทองผา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวศศิวิมล    พูลพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 


ว่าที่ร.ตกฤษฎา  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 

 

ทำหน้าที่

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบต่อศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสาร
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.