นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวนิลยา  แก้วบุญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

  

นางสาวศศิวิมล  พูลพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวปิยนุช  แสงพุก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

 

ทำหน้าที่

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย