นางสาวทิพกฤตา  อินไชย
ครู คศ.1 รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายฐาปน  น้อยพูล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  

นางสาวรัชนก  เกตแค
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวมาริสา   ปลื้มเย็นตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

ทำหน้าที่

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
 2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
  ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
 3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
  และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ
 4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการ เพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย