นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธิติพงษ์    ปลาคำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิทยา   อาวรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวทิพกฤตา  อินไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายปฐมพงศ์  จิตต์สว่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสิริกร    ถั่วสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 
นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 
นายฐาปน    น้อยพูล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายชำนาญ  มากศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวธันยาภัทร์  สายพริกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน
 นางสาวสมจิต   นามเรือน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน


ทำหน้าที่

 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
  การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย