นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายชาญณรงค์สุข   ศรีแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวมาพิกา  เอี่ยมทวี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายรัชชานนท์    อุณใจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวศศิวิมล    พูลพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 

ทำหน้าที่

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบต่อศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสาร
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย