foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายวิทยา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

163984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
418
703
161530
6222
8972
163984

Your IP: 3.235.159.8
Tue, 20 Oct 2020 00:04:51 +0000

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวมาพิกา  เอี่ยมทวี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายครัชนน   คุ้มไข่น้ำตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
นางสิริกร  ถั่วสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
นายปฐมพงศ์    จิตต์สว่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้วตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
ครูที่ปรึกษา อวท.
นางสาวจงลักษณ์  อินทฉิมตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยกิจกรรมฯ
นายศราวุธ ไพรเขียว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ (งานลูกเสือ)
นายสุทัศน์    ปานนาทตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยที่งานกิจกรรมฯ
(ช่วยงานลูกเสือ)
นายรัชชานนท์   อุณใจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูที่ปรึกษานักศึกษาวิชาทหาร
   
   

ดาวน์โหลด

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
(2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
(6) ส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และศิปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(7) ควบคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง
(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(9) สรุปผลการประเมินและนำผลการปรเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(10) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบCopyright © 2020 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.