foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายวิทยา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

137010
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
279
1096
134474
3470
6028
137010

Your IP: 3.236.74.69
Wed, 15 Jul 2020 19:19:44 +0000

 

 
นางสิริกร    ถั่วสกุล
ครู คศ.1 รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายสุทัศน์   ปานนาท

หัวงานครูที่ปรึกษา

นายครัชนน   คุ้มไข่น้ำ
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นางสาวพรรักษา   เมืองน้อย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 


นางสาวมาริสา    ปลื้มเย็น
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(2) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(3) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศ฿กษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(4) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผักผ่อน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
(5) ประสานงานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(7) จัดทำปฏทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบCopyright © 2020 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.