foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร


นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ
ผู้อำนวยการ

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการ

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

019303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
157
280
17675
3122
4145
19303

Your IP: 54.166.207.223
Tue, 23 Oct 2018 03:28:31 +0000

 

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายศักดา   วิรัชชั่ว

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานปกครอง

นายศราวุธ   ไพรเขียวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานปกครอง

     นายวิทยา   อาวรณ์           ตำแหน่ง  ครู คศ.๑      ผู้ช่วยงานปกครอง

 

นางสาวทิพกฤตา  อินไชยตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง

      นายครัชนน   คุ้มไข่น้ำ               ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย             ผู้ช่วยงานปกครอง

 

นางสิริกร   ถั่วสกุลตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง

    นายปฐมพงศ์  จิตต์สว่าง           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วยงานปกครอง

 

นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้วตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)   ผู้ช่วยงานปกครอง

 


นายสุทัศน์   ปานนาท

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานปกครอง

                 


นางสาววันวิสา   จาระนันท์ 
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(3) ประสานงานกับพนักงานเข้าหน้าที่ส่งเสริมวามประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
(4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณพ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแ้ก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
(7) จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกาา ที่ไ้ด้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
(8) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(10) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกาาที่ได้รับมอบหมาย
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ด่วน สอศ.Copyright © 2018 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.