foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายวิทยา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

165198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
317
169
163281
7436
8972
165198

Your IP: 34.232.51.240
Sun, 25 Oct 2020 11:27:30 +0000

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรัชนก  เกตแค
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

นางอังคณา   มารศรีตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวธนพร  ดำรงรักษ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาววันวิสา   จาระนันท์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวศศิวิมล  สุนายนต์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวมาริสา   ปลื้มเย็นตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวนิจวรรณ  พรหมเมือง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ

นางสาวพลอยชมพู  นันทสาร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุหมู่ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและเข้ารับการอบรม
(2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเีรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(4) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(5) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
(6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบCopyright © 2020 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.