นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรัชนก  เกตแค
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

นางอังคณา   มารศรีตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวธนพร  ดำรงรักษ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาววันวิสา   จาระนันท์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวศศิวิมล  สุนายนต์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวมาริสา   ปลื้มเย็นตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวนิจวรรณ  พรหมเมือง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ

นางสาวพลอยชมพู  นันทสาร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุหมู่ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและเข้ารับการอบรม
(2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเีรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(4) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(5) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
(6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย