นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวจงลักษณ์   วิรัชชั่ว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

             นางสาวรัชนก  เกตแค             ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานแนะแนวฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมลวรรณ หาชื่นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานแนะแนวฯ

 

                 


นางสาวพลอยชมพู   นันทสาร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบ วินัยและข้อบังคับ
(2) จัดทำู่คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(3) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(4) บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(5) ติดต่อปรสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(7) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาขีพอิสระ
(8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโึครงการและรายงารการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย