foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายวิทยา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

136114
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
180
200
134474
2574
6028
136114

Your IP: 3.236.15.142
Mon, 13 Jul 2020 00:50:01 +0000

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายธิติพงษ์  ปลาคำ

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

           นายครัชนน  คุ้มไข่น้ำ           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ

            นายศักดา  วิรัชชั่ว             ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ

 

                 

          นายสุทัศน์  ปานนาท           ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ

         นายชำนาญ  มากศรี           ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
(2) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ 108 อาชีพ เป็นต้น
(4) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
(5) ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงกรอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
(7) ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
(8) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ดดยผ่านทาสงสื่อมวลชนต่างๆ
(9) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบCopyright © 2020 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.