นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นายศราวุธ  ไพรเขียว

 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานความร่วมมือ

          นายธิติพงษ์  ปลาคำ
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

            นายรัชชานนท์  อุณใจ           ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

 


นางสาวรัชนก  เกตแค
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

 

 

 

 

ทำหน้าที่

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย