foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายวิทยา  ประสมศรี
ผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

134588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
44
114
132896
1048
6028
134588

Your IP: 18.232.186.117
Mon, 06 Jul 2020 11:47:26 +0000

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายวิทยา   อาวรณ์

ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสิริกร  ถั่วสกุล   ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

    นางสาวทิพกฤตา  อินไชยตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

 

        นายปฐมพงศ์  จิตต์สว่าง       ตำแหน่ง  ครู คศ.๑ 
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

               นายครัชนน   คุ้มไข่น้ำ                  ตำแหน่ง  ครู คศ.๑

        ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

 

นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก    ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

นายศักดา   วิรัชชั่ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
       ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ
       

 

      นายฐาปน  น้อยพูล       ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ

    นายรุ่งทิวา  ดารุณิกรณ์            ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน             ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนาฯ        

 

      นางอังคณา   มารศรี         ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนาฯ

    นางสาวพลอยชมพู  นันทสาร              ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว               เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนาฯ        

 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ทำหน้าที่

  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น                                       
  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลาการทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบCopyright © 2020 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.