foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร


นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ
ผู้อำนวยการ

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการ

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

023309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
114
452
21861
2840
4288
23309

Your IP: 54.221.9.6
Mon, 19 Nov 2018 09:54:57 +0000

 

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นายชาญณรงค์สุข   ศรีแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  

  นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวศศิวิมล  พูลพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

            (1)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษาจัดทำ และบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

            (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

           (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

           (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

           (6) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

           (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ด่วน สอศ.Copyright © 2018 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.