นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นางสาวปิยนุช  แสงพุก

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า  และประกอบธุรกิจ

 

                    นายวิทยา   อาวรณ์                                       ตำแหน่ง  ครู คศ.๑                     ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

        นางสิริกร   ถั่วสกุล          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 

               นายปฐมพงศ์  จิตต์สว่าง                                   ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                     ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้วตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 


นายฐาปน  น้อยพูล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 

 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่

  1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ รายรับ - รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย