ปรัชญา

                    " ทักษะเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม      น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

            “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

        จิตอาสา  พัฒนาอาชีพ

 

เอกลักษณ์

        บริการชุมชน