จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

    

บุคลากร

จำนวน(คน)

ผู้บริหาร

3

ข้าราชการครู

5

พนักงานราชการ(ครู)

5

ครูพิเศษสอน

14

เจ้าหน้าที่

10

รวม

37