วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

เปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 ประเภทวิชา ได้แก่

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี3 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง

1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์     

  1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 3 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

2.3 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มี 2 ประเภทวิชา ได้แก่

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมี 2 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education : Pre-VED.)

       ประกอบด้วย

  1. รายวิชาระยะสั้น
  2. รายวิชาเตรียม ปวช.
  3. รายวิชาเตรียม ปวส.