ข้อมูลงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ

จำนวน (บาท)

เงินอุดหนุน/จัดการเรียนการสอน

315,349.32

เงินเรียนฟรี/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

19,134.68

เงินรายได้สถานศึกษา

831,872.64

รวม

1,166,356.64