ข้อมูลงานอาคารสถานที่

สิ่งปลูกสร้าง

จำนวน (หลัง)

วิหารพระประธานประจำวิทยาลัยฯ

1

อาคารเรียน

3

บ้านพักผู้อำนวยการ

1

บ้านพักรองผู้อำนวยการ

1

บ้านพักครู

1

อาคารอเนกประสงค์

1

โรงเก็บอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

1

รวม

8