foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

 
นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

568358
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
567
1742
563906
594
18619
568358

Your IP: 18.232.31.206
Wed, 01 Feb 2023 19:47:52 +0000

 

   
   นายฐาปน  น้อยพูล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) 
หัวหน้างานอาคารสถานที่

     
 นายนพดล  ทิวาคำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 นายพงษ์สถิต  มัดหา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 นายรัฐธรรมนูญ  พิมพา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

     
 ว่าที่ร.ต.กฤษฎา  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 นายบวรวัฒน์  ยะขัติ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
 
  นายกิตติพงษ์  โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ 

นางสาวพิชญา  รอดยวง    
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวธันยาภัทร์  สายพริก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

แม่บ้าน
นางสาวสมจิต  นามเรือน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน

 

 


ทำหน้าที่

 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
  การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น
 5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2023 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.