foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

 นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อำนวยการ

นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

457776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
900
296
1396
452159
2502
15928
457776

Your IP: 44.200.40.195
Tue, 05 Jul 2022 09:14:56 +0000

  

 

นายสุทัศน์  มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายชัยปราการ  โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพจนา  จันทร์คำ
ตำแหน่ง 
ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชนิดา  คำลือ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 

  

 

ทำหน้าที่

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบต่อศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสาร
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2022 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.