foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244014
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
875
4048
236434
8233
14097
244014

Your IP: 3.210.184.142
Fri, 14 May 2021 06:33:11 +0000


นางบัวคำ  พลเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

 

นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายครัชนน   คุ้มไข่น้ำตำแหน่ง ครู คศ.
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
นางสิริกร  ถั่วสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
นายเจษฎา  สายท่าเสา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายพลกฤต  ไพรเขียว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ (งานลูกเสือ)
ว่าที่ร.ต.กฤษฎา  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูที่ปรึกษานักศึกษาวิชาทหาร
นางสาวเสาวนีย์  เดชฉาย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยที่งานกิจกรรมฯ

นายพศิน  สุภิรักษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ
   
   

 

นางสาวสุทิพย์  ทุยตระกูล
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
(2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
(6) ส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ และศิปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(7) ควบคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง
(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(9) สรุปผลการประเมินและนำผลการปรเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(10) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.