foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

bua.png

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

283773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
724
2633
277244
15803
15167
283773

Your IP: 18.204.48.64
Fri, 30 Jul 2021 02:00:44 +0000

 

 

นายเจษฎา  สายท่าเสา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หัวงานครูที่ปรึกษา

 

นายพงษ์สถิต  มัดหา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นายชัยปราการ  โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 

นายปรัชญา  บ้านชี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

 

 

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(2) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(3) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศ฿กษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(4) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผักผ่อน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
(5) ประสานงานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(7) จัดทำปฏทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.