นายเจษฎา  สายท่าเสา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หัวงานครูที่ปรึกษา

 

นายพงษ์สถิต  มัดหา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นายชัยปราการ  โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

 

นายปรัชญา  บ้านชี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

 

 

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(2) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(3) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศ฿กษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(4) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผักผ่อน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
(5) ประสานงานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(7) จัดทำปฏทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย