foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244105
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
272
875
4139
236434
8324
14097
244105

Your IP: 3.210.184.142
Fri, 14 May 2021 07:46:27 +0000

นางบัวคำ  พลเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นางสาวเสาวนีย์  เดชฉาย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

นางสาววันวิสา   จาระนันท์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวปิยนุช  แสงพุก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวนิจวรรณ  พรหมเมือง 
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวศศิวิมล  สุนายนต์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นายปรัชญา  บ้านชีตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวธมลวรรณ  ศรีวิเชียร 
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวสุทิพย์  ทุยตระกูล
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ
นางสาวพิชญา  รอดยวง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการฯ

 

นายณัฐวุฒิ  ทวีชัย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุหมู่ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษาและเข้ารับการอบรม
(2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเีรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(4) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(5) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
(6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.