foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244171
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
875
4205
236434
8390
14097
244171

Your IP: 3.210.184.142
Fri, 14 May 2021 08:25:18 +0000

 

นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก
ครู คศ.1 รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  

นางสาวศศิวิมล  พูลพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  

  นางสาวอุไลพร  แก้วผลึก
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  

นายพศิน  สุภิรักษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

นางสาวนิจวรรณ  พรหมเมือง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

            (1)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษาจัดทำ และบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            (2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

            (3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

           (4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

           (5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

           (6) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

           (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

           (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

           (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.