foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

 
นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

625701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
625
1614
620683
14666
12899
625701

Your IP: 34.229.131.158
Tue, 30 May 2023 21:46:09 +0000

ประวัติของสถานศึกษา

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนชาวตากฟ้าได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ  ตากฟ้า  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  และได้รับอนุมัติให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า  เนื่องในโอกาสการประชุม ครม. สัญจรจังหวัดนครสวรรค์  ในสมัย ฯพณฯพ.ต.ท. ด.ร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เมื่อปี พ.ศ. 2548  ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาและได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า ให้ใช้ที่ดิน บนนิคมสร้างตนเอง  จำนวน  40  ไร่

                   ในปีการศึกษา 2551  เริ่มเปิดทำการสอน  โดยได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  โดยเปิดทำการสอนในวันที่  20 พฤษภาคม 2551  ปัจจุบันได้มีการสอนในแผนกวิชาดังนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 ประเภทวิชา ได้แก่

 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

 

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มี 2 ประเภทวิชา ได้แก่

 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 

 

การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education : Pre-VED.)

       ประกอบด้วย

 1. รายวิชาระยะสั้น
 2. รายวิชาเตรียม ปวช.
 3. รายวิชาเตรียม ปวส.

 

 • ในระยะแรกได้ขออนุญาตใช้อาคารชั่วคราว คือ อาคาร  ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า (หลังเดิม)  เป็นที่ทำการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ประมาณ 2,240  ตร.ม. จำนวน 1  หลัง  
 • ต่อมาปีงบประมาณ  2553  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อ จาก วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า  เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
 • พ.ศ.2552 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ ประมาณ 2,240  ตร.ม. จำนวน  1  หลัง
 • พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรอัตรา ข้าราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  3 คน และ พนักงานราชการ  4 คน
 • พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตร.ม. จำนวน  1  หลัง
 • พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์  พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. จำนวน 1  หลัง
 • พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3  สาขางานได้แก่ สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
 • พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามฟุตซอล (ปีงบประมาณ 2557)  จำนวน  1  สนาม
 • พ.ศ. 2557 
  • ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติทางภาษา(ปีงบประมาณ 2555)จำนวน 1 ห้อง
  • ผ่านการประเมินคุณภาพ  ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา  โดย  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน         
  • ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง
  • เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขางาน  ได้แก่ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1  นายสาคร     ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการ  2   กรกฎาคม 2552 – 8 พฤศจิกายน 2556
2  นายสุชาติ     กลั่นทอง ผู้อำนวยการ 13  มกราคม 2557  -  12 พฤศจิกายน 2559
3  นายสมยศ     โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการ  8    ธันวาคม 2559 –  10 พฤศจิกายน 2560
4  นายไพโรจน์   คงสุขเจริญ ผู้อำนวยการ  4    ธันวาคม 2560 –  28 ธันวาคม 2561
5 นายวิทยา       ประสมศรี ผู้อำนวยการ 4    มิถุนายน 2562 –  30 กันยายน 2563
6  ดร.จันทรา      ส่งศรี ผู้อำนวยการ 9    พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

 

ขนาดและที่ตั้ง

           วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร่ โดยได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า  ให้ใช้ที่ดินบนนิคมสร้างตนเอง มีพื้นที่ติดต่อกับนิคมสร้างตนเอง อำเภอตากฟ้า  เยื้องกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  ปัจจุบันตั้งอยู่  เลขที่  6/1 หมู่ 1 ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  60190  เบอร์โทรศัพท์  056-241906   เบอร์โทรสาร  056-241906    
Website : www.tftmc.ac.th  E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปรัชญา

                    " ทักษะเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม      น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

            “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

        จิตอาสา  พัฒนาอาชีพ

 

เอกลักษณ์

        บริการชุมชน

 

สีประจำวิทยาลัยฯ

 • สีฟ้า  ให้ความรู้สึก  ปลอดโปร่ง  กว้าง  เบา  โปร่งใส  สะอาด  ปลอดภัย  ความสว่าง  ลมหายใจ  ความเป็นอิสรเสรีภาพ  การช่วยเหลือ  แบ่งปัน 
 • สีชมพู  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล  อ่อนหวาน  ความรัก  เอาใจใส่  วัยรุ่น  หนุ่มสาว  ความน่ารัก  ความสดใส

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ

 

 • ชื่อวิทยาศาสตร์    Cassis fistula Linn.
 • ตระกูล  CAESALPINIACEAE
 • ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia
 • ชื่ออื่นๆ    คูณ ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

          ลักษณะทั่วไป ราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Cassia fistula) เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด ซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้ ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร ผิวเปลือกสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้นและรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่ง อยู่เป็นบางจุดของลำต้น

 

 Copyright © 2023 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.