foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244119
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
286
875
4153
236434
8338
14097
244119

Your IP: 3.210.184.142
Fri, 14 May 2021 07:53:31 +0000

ประวัติของสถานศึกษา

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนชาวตากฟ้าได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ  ตากฟ้า  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  และได้รับอนุมัติให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า  เนื่องในโอกาสการประชุม ครม. สัญจรจังหวัดนครสวรรค์  ในสมัย ฯพณฯพ.ต.ท. ด.ร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เมื่อปี พ.ศ. 2548  ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาและได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า ให้ใช้ที่ดิน บนนิคมสร้างตนเอง  จำนวน  40  ไร่

                   ในปีการศึกษา 2551  เริ่มเปิดทำการสอน  โดยได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  โดยเปิดทำการสอนในวันที่  20 พฤษภาคม 2551  ปัจจุบันได้มีการสอนในแผนกวิชาดังนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 ประเภทวิชา  ได้แก่

 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี  3  สาขางาน 
 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 3  สาขางาน
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขาการตลาด

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  มี 2 ประเภทวิชา  ได้แก่

 1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  มี 2  สาขางาน
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานยานยนต์
 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 2  สาขางาน
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานการบัญชี

 

 • ในระยะแรกได้ขออนุญาตใช้อาคารชั่วคราว คือ อาคาร  ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า (หลังเดิม)  เป็นที่ทำการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ประมาณ 2,240  ตร.ม. จำนวน 1  หลัง  
 • ต่อมาปีงบประมาณ  2553  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อ จาก วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า  เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
 • พ.ศ.2552 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ ประมาณ 2,240  ตร.ม. จำนวน  1  หลัง
 • พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรอัตรา ข้าราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  3 คน และ พนักงานราชการ  4 คน
 • พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตร.ม. จำนวน  1  หลัง
 • พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์  พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. จำนวน 1  หลัง
 • พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3  สาขางานได้แก่ สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
 • พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามฟุตซอล (ปีงบประมาณ 2557)  จำนวน  1  สนาม
 • พ.ศ. 2557 
  • ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติทางภาษา(ปีงบประมาณ 2555)จำนวน 1 ห้อง
  • ผ่านการประเมินคุณภาพ  ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา  โดย  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน         
  • ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง
  • เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขางาน  ได้แก่ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1  นายสาคร     ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการ  2   กรกฎาคม 2552 – 8 พฤศจิกายน 2556
2  นายสุชาติ     กลั่นทอง ผู้อำนวยการ 13  มกราคม 2557  -  12 พฤศจิกายน 2559
3  นายสมยศ     โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการ  8    ธันวาคม 2559 –  10 พฤศจิกายน 2560
4  นายไพโรจน์   คงสุขเจริญ ผู้อำนวยการ  4    ธันวาคม 2560 –  28 ธันวาคม 2561
5 นายวิทยา       ประสมศรี ผู้อำนวยการ 4    มิถุนายน 2562 –  30 กันยายน 2563
6  ดร.จันทรา      ส่งศรี ผู้อำนวยการ 9    พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

 

ขนาดและที่ตั้ง

           วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร่ โดยได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองตากฟ้า  ให้ใช้ที่ดินบนนิคมสร้างตนเอง มีพื้นที่ติดต่อกับนิคมสร้างตนเอง อำเภอตากฟ้า  เยื้องกับโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  ปัจจุบันตั้งอยู่  เลขที่  6/1 หมู่ 1 ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  60190  เบอร์โทรศัพท์  056-241906   เบอร์โทรสาร  056-241906    
Website : www.tftmc.ac.th  E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปรัชญา

                    " ทักษะเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม      น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

            “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

        จิตอาสา  พัฒนาอาชีพ

 

เอกลักษณ์

        บริการชุมชน

 

สีประจำวิทยาลัยฯ

 • สีฟ้า  ให้ความรู้สึก  ปลอดโปร่ง  กว้าง  เบา  โปร่งใส  สะอาด  ปลอดภัย  ความสว่าง  ลมหายใจ  ความเป็นอิสรเสรีภาพ  การช่วยเหลือ  แบ่งปัน 
 • สีชมพู  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล  อ่อนหวาน  ความรัก  เอาใจใส่  วัยรุ่น  หนุ่มสาว  ความน่ารัก  ความสดใส

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ

 

 • ชื่อวิทยาศาสตร์    Cassis fistula Linn.
 • ตระกูล  CAESALPINIACEAE
 • ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia
 • ชื่ออื่นๆ    คูณ ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

          ลักษณะทั่วไป ราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Cassia fistula) เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด ซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้ ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร ผิวเปลือกสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้นและรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่ง อยู่เป็นบางจุดของลำต้น

 

 Copyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.