foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

 
นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

568385
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
567
1769
563906
621
18619
568385

Your IP: 18.232.31.206
Wed, 01 Feb 2023 20:05:27 +0000

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

เปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3  ปี  ภาคปกติ

                   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   1.1  สาขาวิชาช่างยนต์

                           1.1.1  สาขางานยานยนต์

                   1.2  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                          1.2.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   1.3  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                          1.3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3  ปี  ภาคปกติ

                   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                   2.1  สาขาวิชาการบัญชี

                          2.1.1.  สาขางานการบัญชี

                   2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                          2.2.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  2  ปี  ภาคทวิภาคี

                   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   3.1  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                          3.1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                          3.1.2  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

                   3.2  สาขาวิชาไฟฟ้า

                          3.2.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  1.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2 ปี  ภาคปกติ

                   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                   4.1  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                          4.1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                   4.2  สาขาวิชาไฟฟ้า

                          4.2.1  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                     4.3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                            4.3.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

        5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2 ปี  ภาคปกติ

                   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   5.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                          5.1.1  สาขางานธุรกิจดิจิทัล

                   5.2  สาขาวิชาการบัญชี

                          5.2.1  สาขางานการบัญชี

            6.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เสริมวิชาชีพแกนมัธยม  รับสมัครประชาชนทั่วไป จัดให้มีการอบรม
                108 อาชีพ กับประชาชนที่สนใจเพื่อเข้ามาเรียนรู้

 Copyright © 2023 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.