จำนวนนักเรียน นักศึกษาแยกตามแผนก/ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

แผนก

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวม ปวส.

รวม ปวช. ปวส.

หมายเหตุ

1.

ช่างยนต์

46

39

34

119

22

20

42

161

 

2.

ช่างไฟฟ้า

25

27

17

69

19

14

33

102

 

3.

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

16

12

9

37

-

-

-

37

 

4.

การบัญชี

23

26

17

66

10

12

22

88

 

5.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25

7

17

49

12

13

25

74

 

6.

การตลาด

-

4

6

10

-

-

-

10

 

รวมทั้งสิ้น

135

115

100

350

63

59

122

472