วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ดำเนินโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 138036.jpg

2.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg