วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28  
ระดับภาค ภาคเหนือ  ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 2.jpg 20.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg